Wczytuję dane...
Regulamin
Regulamin sklepu iep24

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.iep24.eu jest prowadzony przez spółkę iep24 Sp. jawna z siedzibą w Radwanowicach, przy ul. 21 Lipca 38 32-064 Rudawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000992367; NIP 5130236726; wysokość kapitału zakładowego: 120.000zł

SŁOWNICZEK
§ 1


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy (iep24) - należy przez to rozumieć spółkę iep24 Sp. komandytowa z siedzibą w Radwanowicach, przy ul. 21 Lipca 38 32-064 Rudawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000992367; NIP 5130236726; wysokość kapitału zakładowego: 120.000zł


Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.iep24.eu;

Towarze - należy przez to rozumieć urządzenia oferowane przez sprzedawcę, takie jak komputery, drukarki, akcesoria elektroniczne, artykuły oświetleniowe, urządzenia RTV, podgrzewacze, bojlery, pompy wody

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym konsumenta, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Konsumencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2


1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów na rzecz  Kupujących.
2. Sprzedawca oświadcza, iż w stosunku do Konsumenta zobowiązuje się on do dbałości o zgodność Towaru z umową, zapewnienia jego standardowej jakości, oraz zgodności z parametrami, funkcjami, wyglądem i innymi cechami, jakie określone zostały w ofercie Towaru

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
§ 3


1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

a) uprzednie zalogowanie się w Sklepie,
b) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
c) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, którego wzór został zamieszczony w Sklepie;
d) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu.

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego,
w tym w szczególności adres, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
3. Zamówienie realizowane jest dopiero po jego potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym przez pracownika iep24. Podobnie ceny, do momentu
ich potwierdzenia, mają charakter jedynie informacyjny.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia, co każdorazowo potwierdzone będzie przez wiadomość e-mail przesłaną Kupującemu. Kupujący w razie zatwierdzenia proponowanej zmiany, zobligowany będzie niezwłocznie przesłać zwrotne potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, o przykładowej treści „Potwierdzam otrzymane warunki umowy oraz akceptuję je”.  Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. Brak wiadomości e-mail
ze strony Kupującego, potwierdzającej proponowane warunki umowy, poczytywany będzie za brak zgody, powodując tym samym anulowanie zamówienia.
W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności.
W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

Realizacja zamówień
§ 4


1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany
jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

 

Zasady dostarczania zamówień
§ 5
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. Przesyłki są realizowanie za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Istnieje także możliwość wysyłki Pocztą Polską. Przesyłki takie są tańsze lecz istnieje ograniczenie wagi przesyłki (przeważnie do kilku kilogramów) oraz dłuższy czas dostawy.

3. W przypadku konieczności wyboru innego spedytora (np. takiego, z którym Kupujący ma podpisaną umowę), należy uwagę taką zamieścić w czasie składania zamówienia.

4. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma,
na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany
w zamówieniu.

5. Kupujący składający zamówienie w Sklepie ma możliwość wyboru firmy spedycyjnej. Na terenie administracyjnym Krakowa Towar dostarczany
jest bezpłatnie (przy zamówieniu netto powyżej 300zł).

7. Cennik dostaw dla paczek o standardowych kształtach zawiera strona Dostawa.

8. Stan zgodności zamówienia z przesyłką należy sprawdzić przy kurierze. Wszelkie braki należy zgłosić Sprzedawcy w ciągu 24h. W sytuacji ujawnienia uszkodzeń przesyłki wskazane jest spisanie z kurierem protokołu szkody.

SPOSOBY PŁATNOŚCI, FAKTURY VAT

§6

1. Płatności za zamówiony Towar można realizować w formie pobrania - przy odbiorze paczki - bezpośrednio kurierowi lub jako przelew (potwierdzona przedpłata) na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Kupujący posiadający status Stałego Odbiorcy mają również możliwość płatności przelewem po odbiorze Towaru.

3. Płatność za Towar należy kierować na konto firmowe:

 

iep24

 

BNP Paribas Spółka Akcyjna - dla kupujących na fakturę VAT

nr: 77 1750 0012 0000 0000 2316 9592

4. Wraz z Towarem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon za zakupiony Towar.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU
§ 7


1. Jeżeli Kupujący posiada status Konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni.

2. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta może nastąpić bez wskazywania przyczyny, za oświadczeniem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca  niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy wysłać w formie pisemnej na adres:

a)      listownie na adres: iep24 sp.j. ul. Czerwonego Prądnika 2C 31-431 Kraków;

b)      pocztą elektroniczną na adres office@iep24.eu


4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego Towaru w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Ze względu na gabaryty i wagę niektórych Towarów, w przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie niektórych Towarów może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa Do przesyłki zawierającej zwracany Towar Konsument zobowiązany jest dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dokument sprzedaży oraz pismo wskazujące numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrot pieniędzy. Zwrot uiszczonej przez Kupującego zapłaty nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Kupującego Towaru. Zwrotowi na rzecz Kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów i uiszczone przez niego przy odbiorze Towarów, jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zastrzega prawo do dochodzenia roszczeń związanych z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Towar należy przesłać na wskazany przez Sprzedającego adres:

     iep24 sp.j. ul. Czerwonego Prądnika 2C 31-431 Kraków

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
§ 8


1 Konsument może złożyć reklamację:

a)      listownie na adres: iep24 sp. komandytowa, ul. Czerwonego Prądnika 2C 31-431 Kraków;

b)      pocztą elektroniczną na adres office@iep24.eu

 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Konsument oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar lub koszty dostawy Towaru.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Konsumenta.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Konsument zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar
na adres Sprzedawcy, ponosząc normalne koszty przesyłki Towaru. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Konsumentowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

5. W razie nieuwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Towaru lub dostawy, możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Konsumenta
na drodze sądowej lub polubownie, na przykład poprzez instytucję arbitrażu pozasądowego.

GWARANCJA, REALIZACJA GWARANCJI

§ 9

1. Wraz z dowodem zakupu Kupujący otrzymuje gwarancję na zakupiony Towar. Gwarancja taka w zależności od rodzaju Towaru jest naklejana
na oryginalne opakowanie produktu lub dostarczana jako odrębny dokument.

2. Realizacja gwarancji producenta (np. drukarek HP, aparatów cyfrowych itp.) odbywa się w Autoryzowanych Punktach Serwisowych producenta
na terenie całego kraju.
Informacja o Autoryzowanych Punktach Serwisowych znajduje się na wydruku gwarancji oraz na stronie internetowej producenta.

3. Realizacja gwarancji wystawionej przez firmę iep24 realizowana jest w siedzibie firmy. Reklamowany produkt należy dostarczyć na własny koszt
na adres:

iep24 sp. Komandytowa
ul. Czerwonego Prądnika 2C
31-431 Kraków
tel: +48 (012) 418 39 26

4. Uprawnienia Konsumenta z tytułu udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Konsumenta lub podmiot inny
niż Sprzedawca; w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedawcy i producenta Towaru;
w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady Towaru powstały
na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.

5. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki zalecane jest spisanie z kurierem protokołu szkody który ułatwia rozpatrzenie reklamacji.
Przed spisaniem protokołu zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą.

6. UWAGA: Każdorazowo przed wysyłaniem towaru do firmy iep24, zalecane jest zgłoszenie tego zamiaru telefoniczne.

7. Zgłoszenie wady towaru przez Konsumenta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Sprzedawca rozpatruje roszczenia dotyczące gwarancji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Sprzedawca  nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

9. Wadliwy Towar Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym Towar został odebrany przez Konsumenta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Konsumentowi,
w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy Towar Konsument może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

10. Wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi względem Kupujących, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 10


1. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w sklepie
stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia Regulaminu, postanowienia ustawy
z dnia 24 czerwca 2014 o Prawach Konsumenta . Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sprzedawcy.

2.Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

3. Wszelkie gromadzone dane Kupujących przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy kupujący ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Kupujący decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny dotyczący ofert Sklepu.

4. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
oraz na przetwarzanie przez sklep iep24 oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji
w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

5. Sklep wykorzystuje technikę 'cookies' (przechowywania plików tekstowych na komputerach klientów) w celu poprawy jakości świadczonych usług,
a w szczególności utrzymywania sesji użytkowników.

6. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. Dokonane zmiany są skuteczne po dokonaniu akceptacji przez klientów podczas logowania.

7. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację Regulaminu.

8. Dla roszczeń powstałych na gruncie działalności Sklepu zastosowanie będzie miało prawo polskie i właściwy sąd powszechny w Polsce.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zamówień składanych telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

§ 11


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.